Naar home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Niloo

 Natuurlijk gaan we er vanuit dat alles goed gaat, maar omdat je nooit weet hoe dingen lopen, zijn er algemene voorwaarden. Als je koopt bij Niloo, accepteer je deze voorwaarden.

 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van Niloo op www.niloo.nl, en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en Niloo.  Tenzij Niloo zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend.

1.2. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van een eigen account op www.niloo.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3. Jouw account. 
Een eigen account aanmaken op Niloo is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een eigen account kun je bestellingen nakijken en statussen volgen en bij een volgende bestelling zijn je gegevens al bekend bij Niloo zodat het bestellen nog sneller gaat. Een eigen account is niet verplicht en je kunt ook bestellingen plaatsen op Niloo als gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op Niloo.

Opzeggen account. Je kan schriftelijk je account opzeggen via het contactformulier. Niloo verwijdert daarna jouw account en je gegevens uit het systeem.

Account verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in je account. Niloo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie verstrekking door gebruikers.

1.4. Niloo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze hier worden gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op niloo.nl

1.5. Wanneer Niloo het woon/bezorgadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Niloo zijn vrijblijvend en Niloo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Niloo. Niloo is gerechtigd bestellingen te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Niloo dit uiteraard mee na ontvangst van de bestelling.

2.3. Producten die in de aanbieding zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd.

3. Prijzen en betalingen

3.1. Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.niloo.nl zijn in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende bestellingen.

3.2. Voor verzending binnen Nederland brengen we geen kosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland, is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land waar de bestelling naartoe gestuurd moet worden. Indien de ontvanger zich niet in het land van de verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, worden vermeld. Betaling gebeurt altijd vooraf door middel van IDEAL, Paypal, creditcard of vooruitbetaling via overboeking. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

3.4. De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

4. Levering

4.1. We verzenden alle bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen via PostNL, na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen de aangegeven termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan ontvang je hierover via e-mail een bericht. 

4.2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat een product onverhoopt niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

4.5. Niloo maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. Niloo is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Niloo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen.

4.6. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Niloo is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Niloo gedragen.

5. Klachten en retourzending

5.1. Wij doen er natuurlijk alles aan om jou een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling het product retourneren zonder opgave van redenen. Wel vragen we je ons te melden dat je de overeenkomst wilt herroepen binnen 14 dagen. Dit doe je door een e-mail te sturen aan info@niloo.nl of via ons contactformulier op onze website. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Indien binnen deze termijn van 14 werkdagen door Niloo geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Niloo geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer:
De verpakking van het product onbeschadigd is, de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes zijn aangehecht, het product ongebruikt en in nieuwe staat is. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.

5.3. Indien je een beschadigd product hebt ontvangen, wordt dit door Niloo kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dien je binnen 3 dagen contact op te nemen via info@niloo.nl

5.4. Indien je in plaats van het bestelde product onverhoopt een ander product hebt ontvangen, wordt dit uiteraard door Niloo kosteloos omgeruild voor het door jou bestelde product. Hiertoe dien je zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen contact op te nemen via info@niloo.nl

5.5. Niloo behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of beschadigd door schuld anders dan die van Niloo of de leverancier. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.

5.6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Niloo schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Niloo de klant   hiervan in kennis stellen. Waarna Niloo het voor het product betaalde bedrag niet aan de klant gecrediteerd/gestorneerd hoeft te worden.

5.7. Niloo zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen terugbetalen. Wij betalen het bedrag terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee je oorspronkelijk de transactie hebt  verricht, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Iedere aansprakelijkheid van Niloo en van de medewerkers en de producten van Niloo voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Niloo is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2. Niloo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Niloo.

6.3. Iedere aansprakelijkheid van Niloo jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Niloo verschuldigd is.

6.4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Niloo, dan wel tussen Niloo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Niloo, is Niloo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Niloo.

7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en deze worden alleen aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij de uitvoering van jouw bestelling.

8. Diversen

8.1. Indien de klant aan Niloo schriftelijk opgave doet van een adres, is Niloo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Niloo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de betreffende bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Niloo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Niloo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.3. Niloo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

11. Schadevergoeding

11.1. Niloo kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Niloo komen zijn:

Ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

11.3. Niloo is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

11.4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Niloo ingevolge  dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Overmacht

12.1 Niloo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Niloo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Niloo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Niloo niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Niloo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Niloo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

13. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Niloo en de klant. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinfo: 
Niloo 
Moordkuil 5 
6511 VR  Nijmegen

Tel nr: +31 (0) 24 67 9 1685 (office)

Tel nr: +31 (0) 6 53 68 70 81

info@niloo.nl
www.niloo.nl
Bank nr. NL23 ABNA 0419841075
KVK: 59889365
Btw-nummer: NL853682768B01

THE BRAND WITH THE TWO STUDS

Lees meer over Niloo
Shop alle producten
Sluit

Niloo® is een Nederlands label dat stijlvolle Fashion en Lifestyle items ontwerpt uit duurzame (exotische) leersoorten voor iedereen die het leven begrijpt en staat voor wat hij/zij is.

Eigenaar en oprichter Maurice Aelen, bij velen beter bekend als ‘Mo’, heeft dit unieke concept bedacht en doorontwikkeld: Voor iedereen en voor elke gelegenheid is er een Niloo®. Centraal in zijn ontwerpen staan kwaliteit en herkenbaarheid.

De minimalistische ontwerpen zijn steeds identiek en daarmee altijd herkenbaar als een Niloo®. Echter door de diversiteit in leersoorten, afwerking en kleur is elk item uniek. Kenmerkend zijn de 2 sluitknopjes. Vandaar dat Niloo® bekend staat als ‘The Brand with the two studs’.

Elke Niloo® wordt volledig met de hand en in Nederland vervaardigd. Onze edelsmid is verantwoordelijk voor de Studs van edelmetaal. De (edel)steentjes worden echt gezet. Elke stud is voorzien van een Meesterkeurmerk en logo, het bewijs van echtheid. In ons leeratelier worden de speciaal geselecteerde huiden getransformeerd tot een Niloo®. Er zijn 10 verschillende handelingen nodig om 1 armband te maken. Na de eindcontrole en goedkeuring van Mo persoonlijk is het item klaar.

Limited Edition:
Één keer per jaar geeft Niloo® een gelimiteerde lijn uit ( The Ni-limited Editions ). Deze lijn bestaat uit maximaal 100 armbanden die elk een eigen nummer en certificaat van echtheid meekrijgen. Het nummer wordt aan de binnenkant van de polsband gebrandmerkt. Deze lijn zal zich onderscheiden in een unieke leersoort, kleur of afwerking. Een echt collectors item!

Wij wensen je veel plezier met je Niloo®

Team Niloo® 

Shop alle producten